Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK TRIALKLUB.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Holbæk Trialklub.

Foreningen er stiftet den 24. november 2011.

Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fæl­les­skab, at sikre at det enkelte medlem, udover sin deltagelse i aktiviteten, tager aktiv del i fæl­les­skabet.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Stk. 1: Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland og dermed undergivet dennes love og bestemmelser.

Stk. 2: Foreningen kan desuden tilslutte sig de foreninger og organisationer, som be­styrelsen finder det fornødent.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de ved­ken­der sig nær­værende vedtægter.

Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det ude­luk­ke­de medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 5 Ledelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kas­serer, sekre­tær samt yderligere to medlemmer.

Stk. 2: Alle vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges på lige år og kassereren væl­ges på ulige år.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær.

Stk. 4: Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år.

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 7 Forpligtelse

Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæf­ter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene forenin­gen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for fore­ningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue el­ler udbytte af nogen art.

Stk. 4: Foreningen indhenter børneattester på alle ledere, instruktører og trænere som beskæftiger sig med børn under 15 år.

§ 8 Myndighed

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved mail til medlemmerne, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 14 dages var­sel.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3: Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Dog har forældre/værge til et eller flere medlemmer under 16 år stemmeret med 1 stem­me.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af dis­se ved­tæg­ter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg:

a) formand (lige år)

b) kasserer (ulige år)

c) bestyrelsesmedlemmer

d) suppleanter

e) revisorer

f) revisorsuppleant

7. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer stiller skrift­ligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet her­om er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11 Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsæt­ning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 12 Forretningsorden

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13 Bestyrelsen

Stk. 1: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer her­for.

Stk. 2: Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efter­føl­gende møde i bestyrelsen.

§ 14 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 1. fe­bruar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgen­de ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af lands­dels­foreningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue beslægtede foreninger i Holbæk Kommune eller Kræftens Bekæmpelse.


* Ved booking af arrangement/ opvisning:

Pris minimum DKK 3.500
Deltagerliste indeholdende: Navn på ansvarlige, navn og dato på arrangement, pris, telefonnumre og emailadresser skal udfyldes. En sådan vil blive lagt på et fælles skydrive med adgang for alle.
Den, der booker arrangementet, er ansvarlig for at uddelegere opgaver ifm. med opsætning/afhentning af sektioner. Direkte kontakt til arrangøren, samt afregning til Formanden eller Kasserer.

Ved afbud skal ALLE på deltagerlisten (både kørere og frivillige), kontaktes pr. telefon.

*Klubbens anlæg:

Der må IKKE ændres på klubbens anlæg uden tilladelse fra Bo Sørensen. Undtagelse: Enkelte paller må flyttes rundt ifm. træning.

*Indkøb:

Indkøb til klubben (på klubbens regning) skal godkendes på forhånd af Kasserer  eller Formand.

*Klubarrangementer:

Forslag til klubarrangementer skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Der vil i fællesskab udarbejdes handlingsplan indeholdende komplet uddelegering af ansvarsområder, økonomi og deadlines.
De tilmeldte frivillige forventes at være til rådighed under hele forløbet, med mindre andet er aftalt.

*Klubprojekter:

Forslag til projekter/forbedringer skal forelægges bestyrelsen. Der vil i fællesskab udarbejdes handlingsplan indeholdende komplet uddelegering af ansvarsområder, økonomi og deadlines.

*Gæstekørere:

Det er tilladt at invitere gæster til at køre i klubben. Hvis gæstekørsel overskrider 4 gange på et kalenderår, skal personen melde sig ind i klubben, på lige fod med klubbens medlemmer. Det er IKKE tilladt at love gæstekørere speciel træning eller trænere uden at have aftalt dette med Bo Sørensen på forhånd.

*Klubbens navn:

Det er IKKE tilladt at bruge klubbens navn til egen vinding.
Ligeså er det IKKE tilladt at handle på klubbens vegne uden flertal i bestyrelsen.